Navigace: O mediaci

O mediaci

 

Co je mediace a jak funguje?  

Mediace je neformální, strukturovaný proces mimosoudního řešení konfliktů. V tomto procesu mediátor jako nezávislá osoba pomáhá stranám identifikovat jejich zájmy a pdporuje je v hledání společných řešení a ve vytvoření dohody.

Mediace negarantuje výsledek (podoba výsledku je plně v rukou stran), ale má na starosti vedení procesu. Jako nezávislá a nezaujatá osoba pomáhá klientům identifikovat jejich zájmy a podporuje je v hledání společných praktických a reálných řešení v bodech, které způsobily konflikt. Podporuje klienty v hledání společné smírné cesty a ve vytvoření vzájemně přijatelné dohody, která může být v určité formě právně závazná. Úkolem mediátora je také garantovat, že jednání bude převážně věcné, založené na dobré vzájemné informovanosti zúčastněných a že mediace je z obou stran dobrovolná.

 

 

 

Cílem a výsledkem mediace je jasně formulovaná, srozumitelná a prakticky uskutečnitelná dohoda, na jejíž podobě se podílejí všichni účastníci mediačního procesu. Dohoda zahrnuje konkrétní postupy řešení, rozdělení zodpovědnosti, úkolů i sankcí za její nedodržení. Konečnou podobu mohou jednotlivé strany konzultovat se svými právníky či jinými odborníky.

 

Výhody mediace

- kontrola nad procesem i výsledkem  řešení sporu 

 - časová úspora

 - finanční úspora

 - emoční podpora

 - diskrétnost

- zlepšení vztahů mezi účastníky sporů

 

Komu je mediace určena?

Mediace je metoda vhodná při řešení konfliktů v mnoha oblastech života, Mediační centrum se zaměřuje zejména na oblast občanskoprávní (spory: zákazník - prodejce, zákazník – poskytovatel služeb, sousedské spory, dědické spory aj.), rodinnou ( výkon rodičovské zodpovědnosti, výživné, společné jmění manželů aj. ) a pracovní (pracovní smlouva, výpověď,  náhrada škody aj.).

 

Právní úprava mediace

Mediace, jako právní institut, byla do právního řádu České republiky zavedena zákonem č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci), který transponuje směrnici Evropského parlamentu 2008/52/ES a upravuje výkon mediace prováděné tzv. zapsanými mediátory. Ti získávají oprávnění k výkonu své činnosti u Ministerstva spravedlnosti ČR.  Pro zapsání do seznamu u tohoto ministerstva musí být uchazeč způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, mít vysokoškolské vzdělání v magisterském oboru a úspěšně složit zkoušku mediátora. Náležitosti ke zkoušce mediátora blíže specifikuje vyhláška č. 277/2012 Sb., která výše zmíněný zákon provádí.

 

 

 

 

Dále se o mediaci hovoří v  občanském soudním řádu na několika dalších místech, a to:

·  V § 100 odst. 3, kde je uvedeno, že je-li to účelné a vhodné, může předseda senátu účastníkům řízení nařídit první setkání se zapsaným mediátorem v rozsahu 3 hodin a přerušit řízení, nejdéle však na dobu 3 měsíců.  Pokud se účastníci bez zbytečného odkladu nedohodnou na osobě mediátora, vybere jej ze seznamu vedeného ministerstvem předseda senátu. Po uplynutí 3 měsíců soud v řízení pokračuje. První setkání nelze nařídit po dobu platnosti předběžného opatření podle § 76b.

· V § 114a odst. 2, písm. b) se uvádí, že předseda senátu účastníky soudního řízení upozorní na možnost využití mediace podle zákona o mediaci .

· Dále v § 114c odst. 3 písm. d) se mj. říká, že v přípravném řízení předseda senátu  může účastníkům řízení nařídit první setkání s mediátorem podle § 100 odst. 3, je-li to účelné a vhodné.

S pojmem mediace se v občanském soudním řádu setkáváme také v oblasti výkonu rozhodnutí, kde je v §273 odst. 2 písm. a) uvedeno, že je-li to účelné, může soud tomu, kdo neplní dobrovolně soudní rozhodnutí nebo soudem schválenou dohodu o výchově nezletilých dětí, popřípadě o úpravě styku s nimi anebo rozhodnutí o navrácení dítěte, nařídit první setkání s mediátorem v rozsahu 3 hodin.

Nezanedbatelná je bezesporu také zmínka o mediace v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, kde je v § 13 odst. 1 písm d) stanoveno, že vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, může obecní úřad obce s rozšířenou působností uložit dítěti, rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte povinnost využít odbornou poradenskou pomoc nebo uložit povinnost účastnit se prvního setkání se zapsaným mediátorem v rozsahu 3 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dále je již z minulosti upravena mediace v trestních věcech, a to zákonem č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě.

 

Zapsaní a nezapsaní mediátoři

Mediátoři spadající pod režim uvedeného zákona, tzv. zapsaní mediátoři, musí splňovat podmínky stanovené zákonem o mediaci, jejich seznam vede Ministerstvo spravedlnosti České republiky, a jsou bráni jako součást justičního systému. Tato skutečnost se odráží mimo jiné například v tom, že probíhá-li mediace u zapsaného mediátora dle zákona o mediaci, neběží promlčecí ani prekluzivní doby podle občanského a obchodního zákoníku. Ukáže-li se to v průběhu soudního sporu jako účelné a vhodné, může soud účastníkům soudního řízení první setkání se zapsaným mediátorem nařídit a soudní řízení přerušit.  

Kromě zapsaných mediátorů spadajících pod režim zákona o mediaci v České republice působí celá řada subjektů (tzv. nezapsaných mediátorů, občanských sdružení, jiných neziskových organizací apod.), které mediaci praktikovaly úspěšně již před účinností zákona o mediaci a v současnosti tyto služby „nezapsaných“ mediátorů stále poskytují. „Nezapsaní“ mediátoři však již nejsou bráni jako součást justičního systému a proto se na jejich činnost výše popsané dopady na průběh soudního řízení nevztahují. Veřejnost se však na „nezapsané“ mediátory může obracet dobrovolně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace
Kontakty

Mediační centrum  z. s.
Vránova 44
621 00 Brno                  

(adresa slouží pouze pro doručování korespondence a evidenci sídla organizace)

www.mediace-brno.cz

T: 605 013 107
M: info@mediace-brno.cz
IČO: 22735194

Datová schránka: ths9pua

 

Mediaci je možné objednat a Mediační centrum je možné oslovit na uvedeném kontaktním telefonu nebo e-mailu.

Podporují nás

Právnické osoby:

- Herbert & Theodor, s.r.o. (grafika - tisk - web) www.ht.cz

- INTERNET CZ, a.s., www.forpsi.com

- VIZUS.CZ s.r.o.,

- Občanská poradna Brno www.poradna-brno.eu

 

 

Za podporu děkujeme! Velmi si jí vážíme a je pro naši činnost velmi důležitá.